42. Dick Eindhoven

42. Dick Eindhoven

Ik ben sinds 2021 een gewaardeerd lid van Helder Helmond. Ik ben 65 plusser en gepensioneerd directeur van een basisschool en woonachtig in de wijk Mierlo-Hout. Echter, ik ben naast politiek ook nog vrijwilliger bij het KBO en diverse sportclubs, waaronder een ski en twee voetbalverenigingen. Daarnaast ben ik ook actief sporter. De reden, dat ik lid ben geworden van Helder Helmond en ook op de kandidatenlijst sta, zijn mij door ervaring ingegeven. Mijn politieke standpunten heb ik alleen bij deze plaatselijke partij het meest aangetroffen. Het is mooi, dat het in onze stad bruist van activiteiten en dat er al veel gebeurt, maar ook, dat er nog heel wat verbeterd kan worden. Daarbij kom ik met name ook voor de rechten van senioren op.

Als ingezetene van Helmond vind ik de communicatie van de gemeente met de burgers zowel in de berichtgeving als in de contacten op zijn minst vrij zwak en in de besluitvorming soms zelfs nihil. Dat vertrouwen in het gemeentelijke bestuur kan en moet veel beter kunnen. Eerst dan kan men in onze stad goed leven en wonen. Daarom pleit ik met voorrang voor een betere leefomgeving, waar de burger een grotere inspraak heeft, dan nu het geval is. Daarbij mag digitalisering juist met name voor senioren geen hoofdzaak zijn.

Ten eerste moet de bereikbaarheid van instanties, parken, recreatieve voorzieningen en winkels worden aangepakt middels een goed doordacht openbaar vervoer zo mogelijk wijkgebonden (misschien wel toekomstgericht met elektrische minibussen), waarbij vooral de binnenstad goed door alle inwoners te bereiken is. Daarnaast ga ik voor het aanleggen of uitbreiden van meer (goedkope) parkeervoorzieningen en ook voor verbetering, aanleg of schaalvergroting van meer openbaar groen zowel binnen als buiten de bebouwde kommen van onze gemeente.

Dan zou ik graag een zo goedkoop mogelijke oplossing zien van niet alleen het huisvuil, (dus geen duur, niet werkend Diftarsysteem) maar ook voor het grofvuil, waarvoor op korte afstand van de woonkernen mogelijkheden moeten worden gezocht voor een gescheiden inlevering van o.a. klein sloophout, tuinafval, matrassen, textiel en meubelstukken.

Het ouderenbeleid mag mijnent wegen eens goed en secuur onder de loep genomen worden. Nieuwbouw van betaalbare rusthuizen voor ouderen, die nog geen verzorging behoeven, moeten op korte termijn worden gepland, zodat er doorstroming plaatsvindt en er woonruimte beschikbaar komt, die alleen voor Helmondse inwoners, met name jongeren beschikbaar moeten komen en niet voor asielzoekers e.d. Dan mag de gemeente ook de leefomgeving best wel eens wat meer aanpassen met meer wandel en zitgelegenheid in de wijken. Ook hier zijn passende groenverbeteringen en/of openbare beweegobjecten een ding en dat is tegelijk een openbare mogelijkheid voor sporters en joggers uit onze gemeente. Qua veiligheid moet er ook (veel) meer geld beschikbaar komen voor meer dagelijkse politiesurveillance in de straten om angst om met name ’s avonds buiten te lopen weg te nemen en ook acties voor meer respectvolle omgeving voor ouderen en hulporganisaties zijn urgent.

Tenslotte wens ik, dat eindelijk de diverse woonwijken verlost gaan worden van zowel doorgaand als sluipverkeer, waarin mogelijk een paar veilige en snelle doorgaande of zinvol aangelegde omleidingsroutes en rondwegen moeten gaan voorzien. De aanwezige snelweg door Helmond dient zo veel mogelijk kruisingsvrij, in ieder geval stoplichtvrij te worden gemaakt en als groene zone door of om de stad heen te worden geleid, al zal die ombouw niet niks zijn. De wijkkernen dienen vrachtverkeer vrij te worden gemaakt en zullen dan aan een maximum snelheid van 30 kilometer moeten voldoen, die nauw aan strenge controles onderhavig gemaakt dienen te worden.

U ziet, dat veel van mijn wensen ook in grote lijnen het partijprogramma van Helder Helmond omvat en als u het met mij eens bent, nodig ik u uit om in maart bij de a.s. gemeenteraadsverkiezingen op mij te stemmen, maar ook in ieder geval op mijn partij Helder Helmond.

Dick Eindhoven