Zorg & welzijn

De bureaucratische rompslomp die de zorg teistert, vormt een ongewenst cadeautje vanuit Den Haag. Lokaal streven we daarom naar een andere aanpak. Niet de regels, maar de zorgvraag moet centraal staan. Dat betekent dat er (veel) ruimte moet zijn voor maatwerk. We verminderen de regeldrift en zorgen ervoor dat er écht naar mensen wordt geluisterd. De gemeente is er zo voor haar inwoners, in plaats van andersom.

Het welzijn van onze inwoners begint achter de voordeur. Armoedebestrijding, en daarmee het verkleinen van de onderlinge kloof, is daarom een prioriteit. Daarbij zetten we specifiek in op preventie. Door aan de voorkant de kleine en behapbare problemen te tackelen, voorkomen we dat situaties onbeheersbaar worden en de zorgkosten fors oplopen. Daarom investeren we ook in jeugdzorg, met als doel wachtlijsten zoveel mogelijk weg te werken.

Als gemeente pakken we de regie bij de bestrijding van armoede. Zo zorgen we voor een geïntegreerde aanpak waar inwoners van profiteren. Schuldenproblematiek moet eveneens aan de voorkant worden aangepakt, en dat begint bij herkenning in een vroeg stadium. Lokale welzijnsorganisaties spelen daarbij een belangrijke rol en moeten daarom nauw worden betrokken.

Motivatie en eigen inzet zijn echter essentieel. Als gemeente faciliteren en ondersteunen we, maar inwoners zijn uiteindelijk zelf aan zet om iets van hun leven te maken. Om lokaal een gedegen sociaal vangnet te creëren én te behouden, is fraudebestrijding van belang. Als er misbruik wordt gemaakt van sociale voorzieningen, als inwoners onterecht een uitkering ontvangen, treden we daar tegenop. Zo voorkomen we dat een kleine groep het voor de rest verpest. Daarnaast moeten mensen meer geprikkeld worden om binnen hun mogelijkheden weer aan het werk te gaan, ofwel op een andere manier hun bijdrage te leveren. Zogenaamde OTS en UHP-cliënten (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing) vormen een omvangrijke kostenpost binnen ons sociaal domein. Daarom onderzoeken we hoe we dit aantal cliënten kunnen terugdringen. En omdat ouderen binnen onze gemeente extra aandacht verdienen, stellen we een seniorenombudsman aan. ‘Zolang mogelijk thuis wonen’ is een verkeerd credo, ouderen moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze willen verhuizen. Eenzaamheid voorkomen kan daarvoor tenslotte ook een belangrijke reden zijn.

Welzijn betekent ook investeren in de directe omgeving van inwoners, het aanpakken van stankfabrieken, gedegen groenonderhoud en extra inzet op dierenwelzijn. Bij het vorkomen van eenzaamheid vormen honden vaak een welkome huisgenoot. Daarom schaffen we de hondenbelasting volledig af.

Om de zelfredzaamheid van bijvoorbeeld gehandicapte inwoners te vergroten, zijn voldoende financiële middelen van belang. Daar leveren we een bijdrage aan door de gemeentelijke belastingen niet verder te verhogen en de milieustraat goedkoper te maken. Ook pleiten we voor één of twee extra coffeeshops. Dat zorgt namelijk voor scherpere concurrentie en daarmee betere producten, en pakt daarnaast de illegale handel aan.

Klik hier om naar het overzicht te gaan met al de thema’s uit ons verkiezingsprogramma.