Verkiezingsprogramma ’18 – ’22

De heldere politiek van Helder Helmond: “Samen voor ons Helmond” .

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van Helder Helmond.  Ons programma van 2014 is het uitgangspunt geweest.  Daarnaast is heel veel gehaald uit de vele contacten die wij al een groot aantal jaren hebben gehad met de inwoners van Helmond. Of dat nu persoonlijk was, met een belangengroepering of met een organisatie.  En natuurlijk via de vele hooravonden en hoormomenten die wij als Helder Helmond, hebben gehouden in de Helmondse wijken en buurten en of de Markt.  Helder Helmond wil namelijk heel graag uw oren en ogen zijn in haar politieke afwegingen.  Dat wil niet zeggen dat we alles automatisch overnemen.  Alles wordt afgezet tegen,  en afgewogen met,  het algemeen belang van Helmond, waarbij het belang van de inwoners centraal staat.  Ook Helder Helmond realiseert zich als geen ander dat wij het nooit iedereen geheel naar de zin kunnen maken.  Maar we doen wel ons best. En meer!

Wij formuleren in voorliggend programma onze doelen en wensen voor de stad.

Het programma bevat veel aandachtspunten en suggesties waarvan Helder Helmond vindt dat deze een bijdrage kunnen leveren aan een beter Helmond.   Een nog beter Helmond om in te wonen,  te werken  en te leven.
In de komende raadsperiode 2018–2022 gaan we als Helder Helmond proberen veel van onze idealen te verwezenlijken.  Daar hebben wij u als inwoner van Helmond hard bij nodig.   Samen voor ons Helmond.

Namens al onze Leden,  bestuur en fractie Helder Helmond.

POLITIEK IN KLARE TAAL. 

“Voor Helder Helmond is begrijpelijke communicatie en informatie dé  oranje draad in onze heldere politiek. Dat doen we door naar elkaar te luisteren,  zowel naar de inwoners als in de gemeenteraad.

Luisteren naar u.

Wijkcontactdagen.

Om de politiek dichter bij de wijken,  en haar bewoners,  en de daar actieve organisaties te krijgen,  dienen de wijkcontactdagen weer nieuw leven te worden ingeblazen.  Nu is er vooral achter gesloten deuren overleg tussen bewoners en wijkraad,  dit zou veel opener kunnen en moeten,  om op die manier ook daadwerkelijk de wijkbewoner te horen. (denk aan voorheen de klankbord avonden).

De afgelopen jaren hebben wij met velen van u gesproken en naar u geluisterd.  Al vanaf de oprichting organiseren wij in diverse wijken hooravonden  om te luisteren naar wat Helmonders bezighoudt,   zowel in positieve- als in negatieve zin.

Dat kan zijn in de eigen woonwijk,  maar ook bij een vereniging waar u mee te maken heeft.  Door te luisteren en signalen op te pakken,  kunnen wij een goede volksvertegenwoordiger zijn.

Zo zullen wij u ook blijvend informeren over belangrijke ontwikkelingen en te nemen besluiten,  waarbij we indien mogelijk vragen om uw mening.  U wilt toch ook weten wat er is besloten en wat mogelijke (en realistische) oplossingen zijn bij problemen? 

Heldere taal en duidelijke informatie;

In heldere taal spreken.  Met u,  met elkaar en in de raadzaal.  U heeft ons immers laten weten dat u onvoldoende gehoord wordt door onze gemeente… U wilt meer informatie en sneller weten wat er speelt!   Helder Helmond doet de belofte, ook ná de verkiezingen,  blijvend naar de Helmondse inwoners te luisteren,  en in gesprek te treden met hen.   U weet namelijk het beste wat er speelt.   Wij zijn dan ook blij dat inmiddels alle openbare gemeentelijke informatie (inclusief raad-informatiebrieven,  agenda’s,  notulen, raad in beeld etc.) digitaal beschikbaar is.  Wij willen luisteren, laat uzelf dus horen!

Luisteren houdt ook in dat deskundigen het woord moeten krijgen bij de commissie- en raadsvergaderingen.  Dit betekent bijvoorbeeld dat insprekers minimaal een tweede keer aan woord mogen komen,  zodat raadsleden nóg beter hun mening kunnen vormen.  Het inhoudelijk debat kan dan nadrukkelijk tijdens de raadsvergadering plaatsvinden.

Er gaat natuurlijk een heleboel goed in Helmond.  Helder Helmond geeft gehoor aan uw stem en wil al het ‘goede’ wat er in de stad gebeurt steunen,  en in een positief daglicht plaatsen.

Eerlijke communicatie in de raad;

Helder Helmond is voor het gebruik van eenvoudige taal in ambtelijke en bestuurlijke stukken,  én een ingrijpende verandering van regels en voorschriften in Helmond.  Zo willen wij dat ook in de raadszaal duidelijker normen en waarden worden gehanteerd.  Iedereen heeft toch recht van spreken én van begrijpen?

Meer en duidelijker informeren burgers;

Helder Helmond hoort van veel Helmondse inwoners dat zij zich niet gehoord,  of zelfs gepasseerd voelen door de gemeente. Daarom streven wij naar heldere,  én makkelijk te begrijpen richtlijnen, om burgers te informeren én inspraak te geven waar mogelijk.

1 , BESTE ZORG VOOR IEDEREEN. 

Helder Helmond vindt dat onder anderen  via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) iedereen de juiste en voldoende zorg krijgt.  Speciale aandacht voor mensen met een beperking.   En dat geldt ook voor de toegankelijkheid.”

PatientenPerspectief;

De gezondheidszorg is er in de allereerste plaats voor iedereen.  Wie ziek is, wil zo goed en snel mogelijk worden behandeld. Hiermee sloeg Minister Schippers in 2015 de spijker op z’n kop.  De rol van patiënten en patiëntenorganisaties is  onomkeerbaar veranderd.  Mensen zijn positief mondiger,  waarin ervaringsdeskundigheid,  van belang is voor het leveren van goede en passende zorg die steeds complexer wordt.  Een onderzoek wees uit,   dat de zorg nog teveel georganiseerd is, vanuit het perspectief van zorgprofessionals en aanbieders,  én nog te weinig vanuit het perspectief van de patiënt.  Een kanteling is noodzakelijk om daadwerkelijk patiëntgericht te gaan werken.

Helder Helmond wil zich in de komende jaren dan ook inzetten,  en meer aandacht hebben voor het PatiéntenPerspectief2021.

Het Visiedocument wat Helder Helmond in haar bezit heeft,  is afgelopen jaar overhandigd in een gesprek met de desbetreffende WMO Portefeuillewethouder.  Hierin zijn drie pleidooien aan de politiek van ruim 5 miljoen mensen met een aandoening opgenomen.

In de komende jaren wil Helder Helmond hiermee voortvarend aan de slag.  Het PatientenPerspectief2021 sluit aan op het in 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden Manifest     “Een meedenkende patiënt is een goedkopere patiënt”.

De drie pleidooien zijn:

-Speel in op de veranderende rol van Patiënten(organisaties)  in het veranderende landschap;

-Rust de rol en financiering van patiënten organisaties beter toe op de huidige tijd.

-Houd de zorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en doelmatig.

-In het document  “De stem van de patiënten en hun organisaties gehoord”  is  voor Helder Helmond dan ook van wezenlijk-belang voor de komende jaren. 

Helmond “Bereikbare Stad”.

Op 2 november 2017 heeft Helder Helmond in de begrotingsbehandeling,  een brede MOTIE ingediend naar aanleiding dat Nederland het laatste land is,  dat het Ratificatie-verdrag heeft getekend.   Inmiddels heeft Burgemeester mevr. Blanksma deze handreiking overgenomen waarmee wij de eerste stappen hebben gezet voor een Inclusieve Samenleving.   Helder Helmond neemt hierin het voortouw door samen met VN-ambassadeurs op te trekken om dit mogelijk te maken.

a. Wat is een inclusieve samenleving?

Een inclusieve samenleving biedt alle mensen zonder meer ruimte en toegang,  waardoor specifieke maatregelen voor mensen met een beperking (vrijwel) niet meer nodig zijn. 

b. Waarom daar nu aandacht aan geven?

In juli 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht geworden.  Dat is een belangrijke stap in de continue opgave om participatiedrempels in de Nederlandse samenleving te slechten,  én om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking in de samenleving kunnen meedoen.  Nu de ratificatie van het Verdrag is afgerond,  breekt de implementatiefase aan.

c. Wat moet er gebeuren?

 Informatie verstrekken;

Over het VN-verdrag inzake mensen met een beperking,  die bekendheid over de inclusieve samenleving oplevert en dat er bewustwording in de gehele gemeenschap ontstaat;

 een nulmeting om te weten welke zaken moeten worden opgepakt;

Zo dient de uitvoering van alle wetten en regels binnen de gemeente in overeenstemming te komen met het VN-verdrag.  Om te weten wat concreet te doen staat,  is het nodig in beeld te brengen wat al geregeld is in overeenstemming met het VN- verdrag en welke zaken vragen om nieuw beleid of nieuwe maatregelen.

 op basis van de nulmeting wordt bekend met welke zaken binnen de gemeente aan de slag gegaan moet worden.  Het Verdrag vraagt daarvoor te zorgen binnen de grenzen van het redelijke.  (“Nothing about us without us”); Niet zonder ons maar met ons.

 het opstellen van de lokale inclusie agenda met prioritering in samenspraak met brede vertegenwoordiging van belanghebbenden.  Het beslaat veel terreinen die van belang zijn voor alle mensen.  Naast fysieke,  sociale en digitale toegankelijkheid betreft dit eveneens,  arbeid,  onderwijs,  wonen,  goederen en diensten,  verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning,  sport,  cultuur,  vrijetijdsbesteding en uitgaan;

 Beschikbaar stellen van financiële middelen voor uitvoering van het inclusieve programma.

 Wat kan de lokale politiek betekenen?

Door het opnemen in uw partijprogramma en het onderwerp ‘inclusieve samenleving’  te agenderen in uw commissie- en gemeenteraadsvergaderingen,  kan de implementatie van het VN- verdrag en de daarbij behorende onderwerpen de start vormen naar de plaatselijke inclusieve samenleving.

Vergrijzing;

Helder Helmond erkent het gegeven van de vergrijzing.  Het feit dat we gemiddeld steeds ouder worden én het feit dat de groep gepensioneerden daardoor steeds groter wordt,  maakt dat een steeds kleiner deel van de bevolking door middel van werk de rest moet onderhouden.  De vraag is,  hoe los je dit lokaal op?  De oplossing is volgens ons heel helder. Zorg ervoor dat mensen die nu nog langs de kant staan in het arbeidsproces worden betrokken.

Omdat de groep ouderen steeds groter wordt zal er ook steeds meer zorg nodig zijn.  Door hen die noodgedwongen aan de zijlijn staan,  te laten participeren,  en dus hun steentje te laten bijdragen aan de maatschappij,  kun je de zorg op peil houden. Goede ondersteuning is hierbij echter van groot belang!

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Wij vinden dat niemand in de kou mag komen te staan.  Het huidige aanbestedingsbeleid voor zorg leidt zowel tot onnodige onrust bij zorgleveranciers als bij klanten.  En het is maar de vraag of de zorg daardoor beter wordt.

De huidige vorm van maatwerk met nadrukkelijk het zwaartepunt op mantelzorgers baart ons dan ook grote zorgen.  Er mag niet bezuinigd worden op zorg.  Helder Helmond is voor een betere inzet van de huidige middelen.  Daarbij dient de verhouding overhead én handen aan het bed nadrukkelijk ten gunste van laatstgenoemde te gaan.

In 2015 is de WMO-Arbeidsparticipatie en jeugdzorg overgegaan naar de lokale Gemeenten. Politiek gezien hebben wij steeds geprobeerd en soms is dat gelukt met beperktere middelen  toch goede zorg voor  alle inwoners te realiseren.  En dat alles met aandacht voor de zwakkere,  de chronische zieken,  de dementerenden.

Zaken als vergrijzing, maar zeker ook eenzaamheid vragen constant onze aandacht en zorg.  En niet in de laatste plaats is het belangrijk dat de zorg zo lang mogelijk aan huis moet kunnen.

Visie zorg;

Dat onze ouderen veilig en vertrouwd,  goede kwaliteit van zorg krijgen,  naar de wensen en participatie van de ouderen (dat het geld ook op de juiste plek terecht komt).

Letterlijk (laag) laagdrempeligheid voor toegang tot de wet en regelgeving.

Geen regeltjes verzinnen maar aanpak…

Maar zeker ook toegang tot alle voorzieningen in Helmond voor ouderen en mindervaliden. Helder Helmond streeft ook naar het aanschaffen van meerdere instanties wat betreft hulpmiddelen,  zodat de inwoner een keuzemogelijkheid heeft.  De regie van de inwoner is hierin belangrijk, én kostenbesparend voor de gemeente.  Een meedenkende patiënt is tenslotte een goedkopere patiënt.

Dienstencheques;

Helder Helmond wil bekijken of dienstencheques ook in Helmond ingevoerd kunnen worden. Ook in ons verkiezingsprogramma van afgelopen jaren hebben we hiervoor gepleit.

De dienstencheque is een systeem dat inmiddels in diverse gemeentes wordt gebruikt.

De particuliere gebruiker heeft door middel van een dienstencheque een betaalmiddel waarmee hij een werknemer (al dan niet van een erkende zorgaanbieder) kan betalen voor huishoudelijk werk.

Dit geeft degene die hulp nodig heeft nog meer grip op de hulp die hij of zij wil ontvangen.

Breder ondersteunen hulpbehoevenden;

De gemeente zou actief mensen kunnen opsporen die geen of te weinig gebruik maken van sociale regelingen,  terwijl ze er wél recht op hebben.  Maar nog beter is de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren door een betere informatieverstrekking en een laagdrempelige hulpvraag.

2.GOED ONDERWIJS, WERKT, 

Helder Helmond vindt dat goed onderwijs de kans op (behoud van) werk vergroot.  Dat geldt voor jeugd en jongeren.  Maar ook voor de werkenden en werkzoekenden om zich verder te scholen.  Goed onderwijs vormt daarmee ook de basis voor een gezonde economie.  Want een goede economie betekent voldoende werk voor iedereen.  Werk maakt Helmond sterk.   Een goede bedrijvigheid maakt werk.  En daar hoort ook een goede bereikbaarheid bij.”

ONDERWIJS;

Ondersteuning basisscholen;

Over het algemeen genomen doen de basisscholen in Helmond het goed.  Om dit zo te houden is integraal school- en jeugdbeleid essentieel.

Helder Helmond is voorstander van kleinere basisscholen;  liefst maximaal alle 8 groepen maar één keer dubbel,  op die manier worden kinderen gekend en zijn zij geen nummer.  In de praktijk zal dat niet gemakkelijk zijn.  Maar waar een wil is een weg.  Verder zouden we willen stimuleren dat kinderen in hun eigen wijk naar school gaan.

Jeugd meer mee laten beslissen met het beleid als het over hun doelgroep gaat.

In een aantal wijken zijn inmiddels jeugd-wijkraden actief.  Hieruit blijkt dat de Helmondse jeugd sterk bereid is zelf invloed uit te oefenen, op en mee te helpen aan een betere leefomgeving.  Helder Helmond wil deze bereidheid en positieve energie sterk steunen en stimuleren.  Helder Helmond is daarom ook voorstander van een jeugd-wijkraad in elke wijk,  om op die manier de jeugd meer te betrekken bij beleid.

Dit geldt tevens voor activiteiten voor jongeren zelf,  waarin zij betrokken zijn als vrijwilliger.  Het vormen van een gedegen kader van georganiseerde jongerenwerkgroepen is hierin van essentieel belang.  De betekenisvolle rol die zij in kunnen nemen naar de wijk en de visie,  die zij uitdragen betreffende jeugd zouden kunnen bijdragen aan een kentering in de beeldvorming, en aanzetten tot gedragsverandering. In het kader van burgerschap doen ze ervaring op, zijn zelf verantwoordelijk en leren hiervan. Het is belangrijk dat jongeren actief betrokken worden bij thema’s  en/of voorzieningen die henzelf aangaan of direct te maken hebben met hun eigen leef-en woonomgeving.

Betere voorlichting jeugd;

Voor onze jeugd dient een betere voorlichting te komen wanneer zij in de problemen komt. Kredietbeperking voor jongeren, voorkomen is ook hier beter dan genezen. Helder Helmond pleit voor meer duidelijke en centrale informatiepunten zoals in Wijkhuizen en op scholen, waar jeugd op een goede manier doorverwezen kan worden naar juiste hulp. De Jeugd gemeenteraad wat afgelopen jaar in het leven is geroepen zou hierin een rol kunnen spelen.

Verbetering van onderwijs;

Hoewel de Helmondse jeugd in de Jeugd Onderwijs Monitor aangeeft redelijk tevreden te zijn over het geboden onderwijs, laat de praktijk ook vaak andere geluiden horen. Het percentage uitvallers (vooral op vmbo-scholen en Roc’s (Regionaal Opleidings-Centrum)) is te hoog. Voor veel studenten komt school in hun leven op een vierde of vijfde plaats. Dit kan anders. Helder Helmond pleit voor het sterker betrekken van zowel de student zelf, ouders als het bedrijfsleven bij verbetering van het onderwijs.

Tenslotte de jeugd heeft de toekomst. Om ervoor te zorgen dat zei straks een betere toekomst kunnen creëren is van essentieel belang. Meedenken is meedoen.

Helder Helmond wil inzetten op;

-Meer mensen uit de praktijk voor de klas;

-Breed aanbod maatschappelijke benodigde opleidingen.

-toegankelijkheid onderwijs verbeteren.

-Meer technisch gespecialiseerde opleidingen.

Het voortgezet onderwijs in Helmond is zeer divers, variërend van praktijkonderwijs tot VWO. Helder Helmond streeft naar behoud van deze variëteit;  ook de variatie binnen VWO van technasium tot gymnasium verdient inzet tot behoud. Daarnaast zou ingezet moeten worden op het versterken van MBO opleidingen en moet er een onderzoek komen, naar de mogelijkheid van een dependance van de Technische Universiteit.

Leer-werktrajecten;

Intensiever betrekken bedrijven bij stimuleren van leren en leer-werktrajecten,

Veel jongeren haken af van het onderwijs, omdat zij vooral praktische intelligentie bezitten, en dus liever met hun handen werken dan met hun hoofd. Engels en andere theoretische vakken zijn aan hen niet besteed, er zou meer gekeken moeten worden naar praktische intelligentie, niet enkel naar theoretische. Daarvoor dient het bedrijfsleven sterker te worden betrokken. Door dit te stimuleren zal een positieve uitwerking hebben op de problemen die veel studenten nu kennen om een zogenaamde BBL-plaats (Beroeps-begeleidende leerweg) te vinden. Ook pleit Helder Helmond voor intensievere samenwerking tussen opleidingsinstellingen, omdat de aansluiting van de ene op de andere opleiding vaak onvoldoende is.

WERK;

Participatiemaatschappij;

De Rijksoverheid zet in op de Participatiemaatschappij. Helder Helmond vindt het een goede zaak dat mensen hun talenten in kunnen zetten om zich in de maatschappij nuttig te maken. Uitkeringsgerechtigden zullen geactiveerd worden om hun aandeel te leveren.

Helder Helmond wil dat het bedrijfsleven uit de regio erop gewezen wordt om ook 45-plussers aan te nemen,  én in ieder geval in dienst te houden.  Als blijkt dat zij bijgeschoold moeten worden, zal de gemeente gedeeltelijk moeten bijdragen in de kosten. De gemeente Helmond zou hierin een voorbeeldfunctie moeten vervullen.

Aanpak armoede, met samenwerken en oplossingsgericht; 

Helder Helmond heeft ook haar ogen open voor de serieuze problemen in onze stad. Te veel mensen hebben een te laag inkomen en vallen zelfs onder de armoedegrens. Maar liefst 17%  en daar vallen ouderen met alleen AOW niet eens onder! Wat kunnen wij hier samen aan doen?  Vingerwijzen doet Helder Helmond absoluut niet.
Wél willen wij diverse problemen oplossingsgericht bespreekbaar maken. Daarom sturen wij aan op samenwerking door instellingen die te maken krijgen met deze armoedeproblematiek!  (Super Sociaal, LEVgroep, scholen, Ruilwinkel, onderwijs, verenigingen, enz.) Inmiddels is er in Helmond een Armoedeplatform waar deze samenwerking wordt bevorderd; deze manier van samenwerking juichen wij toe, en de manier van aanpak die deze groep Helmonders helpt zullen wij politiek gezien ondersteunen.

Helder Helmond wil de inkomensgrens voor inkomensondersteunende maatregelen minstens op 120%  van het minimum inkomen houden. Ook sturen we aan op activering op sociaal maatschappelijk vlak.

Bevorderen werken bij uitkering;

Helder Helmond is voor een blijvende financiële stimulans voor diegenen die in een uitkeringssituatie verkeren en een tijdelijke baan aannemen. Wel moet men hier financieel beter van worden (en dat gebeurt niet altijd). Hoewel dit ook landelijk een heikel punt is, moeten we lokaal blijven zoeken naar mogelijkheden om werken te stimuleren. Dat kan zijn door werkgevers financieel tegemoet te komen.

Helder Helmond vindt dat bij vacatures van de gemeente Helmond inwoners van Helmond met een uitkering voorrang moeten krijgen bij de invulling van deze vacatures. Ook als de uitkeringsgerechtigde op basis van een handicap de vacature niet voor 100% kan invullen moet hij/zij toch voorrang krijgen boven niet Helmonders.  Ook willen we Helmondse ondernemers stimuleren om personeel zoveel mogelijk uit de eigen stad aan te nemen

Het is de taak van het Werkplein om als intermediair te dienen tussen het lokale bedrijfsleven en het arbeidspotentieel. Hier kan nog meer winst behaald worden; Helder Helmond wil hier de komende jaren aan werken.

Werkplein moet vaker aanschuiven bij de ondernemersverenigingen en overleggen zoals ICH, Isis en BZW. Nóg meer dan nu een wisselwerking creëren in plaats van krampachtig achter de feiten aan lopen. Dat betekent dat er extra capaciteit nodig is, wij gaan ervan uit dat het zichzelf terugbetaalt.

Inzetten op scholing en begeleiding naar werk.

Mensen die vooruit willen, moeten gestimuleerd worden en niet tegengewerkt!  Er staan op dit moment veel te veel mensen aan de kant die graag wat willen doen. Die moeten we helpen met scholing en begeleiding om ze weer aan het werk te krijgen, zowel tijdelijk als blijvend. Talent Verplicht kan hierin een belangrijke rol vervullen.

Zorg dat werkloze 45-plussers aan het werk komen. Dit kost de gemeente anders 22 jaar (tot 67 jaar) geld. Investeren hierin levert direct geld op.

Stimuleren vrijwilligerswerk;

Bijna iedereen is bemiddelbaar. Laten we dat als uitgangspunt nemen om daarmee iedereen te stimuleren om sociale dienstverlening te doen, of vrijwilligerswerk of zich op een andere manier dienstbaar te maken voor de samenleving.

Voorbeelden zijn: laagdrempelige dienstverlening aan ouderen of zieken, zoals boodschappen doen, de tuin verzorgen, of bijvoorbeeld met zieken of hulpbehoevenden een keer naar buiten gaan.

Maar ook de ‘hulpbehoevende’ kan op vrijwillige basis een bijdrage leveren binnen de maatschappelijke context, zo kan bijvoorbeeld een mobiele oudere zorgen voor de hond van de buren, wanneer die de hele dag weg zijn om te werken. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten, de oudere komt buiten, behoudt zijn sociale contacten in de buurt en voelt zich nodig (wat goed dóet en voelt). Wij stimuleren gemeenschapszin omdat iedereen maatschappelijk en economisch nut kan hebben voor de stad.

Helder Helmond wil stimuleren dat iedereen –ongeacht leeftijd – meer betrokken wordt en betrokkenheid toont bij de stad en de eigen woonomgeving door iedereen, met of zonder werk, te motiveren meer voor de omgeving en voor anderen te doen. Dat kan zorg zijn voor anderen, maar ook door je ervaring in te zetten voor verenigingen of instellingen. Dat willen we doen door vrijwilligers meer in het zonnetje te zetten en zo de waardering voor voorbeeldfuncties te laten zien. Ook zal er overleg plaatsvinden met Werkplein zodat mensen niet, door het doen van vrijwilligerswerk, gekort worden op hun uitkering. Tevens wordt de eenzaamheid opgelost.

ECONOMIE;

Helmond aantrekkelijk houden en maken voor bedrijven;

Het bedrijfsleven ziet graag een nog actievere rol van de gemeente zoals het goed faciliteren van bedrijventerreinen, wat zorgt dat zij aantrekkelijk blijven voor vestiging en investering. Te denken valt aan een goede infrastructuur, verzorgde groenvoorziening, goede bestrating en bewegwijzering. Uiteraard is het ook de verantwoording van de bedrijven, om de omgeving en uitstraling van hun terrein gezamenlijk op orde te houden.

Helder Helmond vindt dat bij nieuwbouw van bedrijven, dat de verplichting opgelegd mag worden dat tegenover een percentage van bebouwing een percentage groen moet staan (of het terrein zelf of elders gecompenseerd).

De gemeente dient voor zover het in haar macht ligt, bedrijven in Helmond te houden. Het ondernemersklimaat van de gemeente wordt als goed gezien. Bedrijven die willen uitbreiden, dienen daarbij ondersteund te worden door bijvoorbeeld versnelde afgifte van vergunningen of bouwgrond. Helder Helmond stelt wel voor om blijvende aandacht te hebben voor inbreiding voor bedrijven; maak de huidige bedrijventerreinen, met de ontwikkelaars en verhuurders weer geschikt voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen.

Detailhandel;

Helder Helmond vindt het belangrijk om in elke wijk goede voorzieningen te hebben inclusief een behoorlijk winkelaanbod. Het huidige winkelaanbod in de wijken dient minimaal gehandhaafd te blijven. Dat kan door te blijven investeren in de ruimtelijke ordening van deze winkelcentra, zoals goede parkeerfaciliteiten.

Dat kan inhouden dat er minder geld gaat naar Centrumontwikkeling.

Jonge ondernemers;

Stimuleren van jonge, of beter gezegd nieuwe ondernemers door hen tegemoet te komen en hen hier ook actief in te steunen. Onder anderen door betaalbare winkel/bedrijfsruimte aan te bieden in leegstaande panden, om deze op die manier tegelijkertijd voor sloop en verwaarlozing te behoeden. Ambtenaren moeten meer meedenken, én niet op de stoel van de ondernemer te gaan zitten.

Behoud en verbeter het goede ondernemersklimaat, voor alle sectoren! Dit zorgt voor inkomsten en werkgelegenheid.

Stimuleer Helmondse bedrijven om inwoners uit de stad in dienst te nemen.

Verminder bureaucratische en belemmerende regelgeving!

Helder Helmond hoort van veel ondernemers onder u dat, het huidige Helmondse ondernemersklimaat nog steeds te veel regels kent, die vaak niet helder zijn en soms elkaar tegenspreken. Daarom vinden wij dat bedrijven die geen overlast bezorgen en willen uitbreiden, niet allerlei onnodige obstakels tegen moeten komen die realisatie van plannen belemmeren. Zeker als deze ook nog eens bijdragen aan meer werkgelegenheid. Ook hier geldt dat een ambtenaar niet op de stoel van een ondernemer moet gaan zitten.

Bereikbaarheid;

Voor de stad Helmond is het van groot economisch belang dat Helmond goed bereikbaar is. De provincie is voornemens om de  N279 om Dierdonk heen te leiden.

Helder Helmond is niet overtuigd van nut en noodzaak van deze weg. Wij denken dat deze weg mogelijk negatieve gevolgen zal hebben voor Helmond. Zo zal het een veelvoud van vrachtverkeer aantrekken, die de leefbaarheid in Rijpelberg, Brouwhuis Helmond-Noord en Dierdonk zal beïnvloeden.

Daarbij twijfelt Helder Helmond eraan, of deze weg een vermindering van verkeer op de N270 (Deurne- Eindhoven) tot gevolg zal hebben.

Daarnaast zal er een zwaardere druk komen op o.a. Rembrandtlaan, Wethouder Ebbenlaan en Wethouder van Wellaan, doordat er minder aansluitingen op de N279 zullen zijn dan er nu zijn.

Beter zou de provincie kunnen investeren in de bestaande wegenstructuur, zoals verbreding van de A67, waardoor het doorgaande vrachtverkeer gewoon via deze A67 en via Eindhoven zijn weg kan vervolgen.

Betaalbaar en goed openbaar vervoer;

Gratis bestaat niet maar het streven naar beter, betaalbaar én bereikbaar openbaar vervoer is wel goed in de strijd tegen de files, en het terugdringen van onnodig autogebruik.

Zo moet de treinverbinding, vooral de capaciteit van en naar Eindhoven, flink verbeterd worden. Zeker in de spits. Dit is een onderschat probleem, waar duizenden Helmonders dagelijks mee te kampen hebben

Fiets, Scootmobielen, Elektrische fietsen en of Rolstoelen;

Helder Helmond wil uitbreiding van goed onderhouden, veilige fiets- en wandelpaden. Door vele verschillende manieren van, zowel hulpmiddelen in het dagelijkse verkeer, pleiten wij voor bredere fiets en wandelpaden, daar waar het mogelijk is. Elke  gebruiker van deze paden moet veilig zijn/haar weg kunnen gaan zonder obstakels en last van een andere gebruiker.

Belangrijk vinden we dat de fietsenstallingen in het centrum, kosteloos én bewaakt te  blijven. Ook zouden bij deze fietsenstallingen (betaalde) kluisjes geplaatst kunnen worden, zodat men spullen (bijv. scooterhelm) ook veilig op kan bergen.

3.VEILIG EN LEEFBAAR HELMOND. 

Helder Helmond wil het veiligheidsgevoel vergroten. Een leefbare stad met leefbare wijken vergroot ook de veiligheid. Leefbaar door onder anderen goede voorzieningen. En leefbaar door voldoende betaalbare bijvoorkeur levensloopbestendige woningen. Maar leefbaar is ook een schone stad; een helder milieu. Ook door meer de fiets te gebruiken.”

VEILIGHEID;

Vergroot veiligheidsgevoel;

Gehoord van veel inwoners: “Wij wonen prettig in de stad, maar voelen ons niet voldoende veilig!” De onveiligheidscijfers zijn overigens niet slecht voor een stad van dergelijke omvang. Het gaat meer om het veiligheidsgevoel. De basis ligt in de sociaal maatschappelijke aanpak, niet alleen in meer toezicht! De sociaal-maatschappelijke rol dient te worden opgenomen door alle inwoners, samen met de LEVgroep, scholen, corporaties, buurtpreventie, etc.

Onbekend maakt onbemind. Door er voor te zorgen dat mensen hun buurtgenoten beter kennen, wordt het gevoel van veiligheid vergroot en zal men zich meer betrokken voelen bij de buurt. Ook zal men elkaar eerder durven aanspreken op zaken die ‘niet pluis’ zijn. Bewoners hebben zelf ook een rol door bijvoorbeeld hun buitenverlichting aan te doen en hun eigen woonomgeving netjes te houden. De gemeente dient richting alle partijen een faciliterende rol op zich te nemen.

Maar enkel met meer sociale samenhang ben je er niet. Helder Helmond vindt dat de gemeente en politie, in overleg met verantwoordelijke instanties, concrete en zichtbare maatregelen moeten treffen die de veiligheid en vooral het veiligheidsgevoel van de Helmonders verbeteren.

Hierbij denkt Helder Helmond aan:

– optimale straatverlichting en verlichting van portieken, garages en openbare  parkeerplaatsen;

– nabij uitgaansgebieden en stations moet men veilig en vooral goed verlicht kunnen parkeren/stallen.

– meer voorlichtingsprogramma’s op scholen om onderling begrip te vergroten.

– efficiënter inzetten van de stadswacht en politie zodat er meer toezicht op straat is.

– meer cameratoezicht in risicogebieden en ook daarbuiten.

– behoud fietsenstallingen op stations.

– verlichting en paden rondom routes naar sportlocaties verbeteren.

– streven naar groene leefomgeving.

– tegengaan en voorkomen stankoverlast.

– wijken op achterstand snel verbeterend.

– invoeren van vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling. Geen vuurwerkverbod.

– drinkwaterpunten op vele plekken in de stad (bv integreren in het Havenpark).

  • politiebureau 24 uurs open houden.

Groen licht gecontroleerde coffeeshops;

De maatschappelijke discussie rondom softdrugs blijft regelmatig de kop op steken. Gebruiken mág, verkoop wordt gedoogd, maar inkopen mag niet! Helder Helmond vindt dat er, indien voldaan wordt aan binnen de in de gemeenteraad vastgestelde criteria, meer gecontroleerde coffeeshops mogen komen in Helmond. Hiermee wordt lucratieve en illegale handel in softdrugs teruggedrongen en zal er minder overlast zijn. Het hebben van slechts één coffeeshop heeft als gevolg dat er bij een overtreding en daardoor (tijdelijke) sluiting er geen alternatief is, en de illegale dealers de handel overnemen, met alle overlast als gevolg. De locatiekeuze moet ingegeven zijn door overeenstemming met politie, hulpinstellingen, wijkorganen, en dergelijke.

LEEFBAARHEID;

Helmond Doet Het;

Van Burgerparticipatie naar Overheidsparticipatie;

Burgerparticipatie wil zeggen dat burgers deelnemen aan projecten en initiatieven van de gemeente. Het is veel mooier als we toe kunnen groeien naar een situatie waarin de  gemeente deelneemt in projecten en aan initiatieven van inwoners.

Nieuwe manier van samenwerken;

‘Helmond Doet Het’  is een nieuwe manier van samenwerken. In Helmond worden in de openbare ruimte bepaalde werkzaamheden door aannemers verricht. We kunnen werkzaamheden in de openbare ruimte van Helmond beter op elkaar afstemmen en slimmer organiseren. Hierbij gaan we uit van de wensen, ideeën en initiatieven van inwoners. En creëren we kansen voor mensen die minder makkelijk aan een baan komen.

Resultaat is een openbare ruimte die beter aansluit bij de wensen van inwoners.

Iedereen hoort erbij en kan meedoen,

Wij vinden dat iedereen erbij hoort, en dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom zorgen wij in het te realiseren programma “Helmond Doet Het”  ervoor dat er werkervaringsplaatsen komen binnen de werkzaamheden van “Helmond doet Het”   dat er vrijwilligerswerk gedaan kan worden, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die vereenzamen betrokken worden. We bieden iedereen de kans om mee te doen!

Hoe werkt het?

Heel simpel. U heeft een idee en bespreekt dit met een aantal buurtgenoten. U neemt contact op met de gemeente. We bespreken hoe wij u kunnen helpen om uw idee te realiseren. We kunnen meedenken, meewerken en materialen leveren. Door de eigen inzet van buurtbewoners kan er budget vrijkomen om uw plan nog mooier of beter te maken.

De leefbaarheidsmonitor (Lemononderzoek);

Helder Helmond is van plan om gebruik te gaan maken van het instrument (Lemononderzoek) leefbaarheidsmonitor. Het instrument biedt waardevolle informatie, waarmee gekomen kan worden tot meer efficiëntie van door de gemeente voorgenomen maatregelen.

Met behulp van dit onderzoek kan de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Helmond in beeld gebracht en gehouden worden. De Leefbaarheidsmonitor, laat zien hoe de situatie van de leefbaarheid is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hiermee biedt de Leefbaarheidsmonitor basisinformatie. Dit instrument maakt de oordelen van bewoners over de leefbaarheid aan de hand van kaartbeelden dan meer inzichtelijker.

In de leefbaarheidsmonitor van Helmond wordt er aan de inwoners naar hun mening gevraagd aan de hand van 19 vragen, onderverdeeld naar vijf thema’s. Deze zijn:

-Totaaloordeel;

– Fysieke woonomgeving (woningvoorraad, woonomgeving, groen- en speelvoorzieningen, toegankelijkheid, staat van     onderhoud, scholen, winkels en overige voorzieningen, verkeersvoorzieningen);

  • -Sociale woonomgeving (samenleven verschillende inkomensgroepen, samenleven allochtonen en autochtonen, verschillende doelgroepen in de wijk, betrokkenheid);

-Ongenoegens (overlast van activiteiten, vervuiling, verkeersoverlast);

-Veiligheid (overlast van anderen, veiligheidsgevoel, criminaliteit).

Met deze informatie kunnen beleidsmaatregelen veel beter en effectiever gericht worden op datgene wat gewenst is te verbeteren of te veranderen.

WONEN;

Eerlijke verdeling woningaanbod;

In algemene zin willen we meer aandacht voor sociale woningbouw en een eerlijke verdeling van het woningaanbod. Dus een diversiteit aan type woningen in elke wijk. De sociale banden in wijken zullen erdoor versterken. Corporaties moeten, ondanks de eigen keuzemogelijkheid van woningzoekenden, invloed uit kunnen oefenen op de wijksamenstelling.

Wooniezie;

Helder Helmond is blij met de onafhankelijke woningtoewijzing in Helmond. Echter dit systeem heeft een aantal nadelen, waar Helder Helmond een oplossing voor wil. Zo is er een té beperkt aantal woningen voor urgente gevallen beschikbaar en zouden de woningcorporaties meer invloed moeten kunnen hebben op de toewijzing van woningen, om op die manier een gedifferentieerde verdeling in een wijk te krijgen.

Stimuleren bouw levensloopbestendige woningen;

Helder Helmond blijft streven naar een woningbeleid dat het bouwen van levensloopbestendige woningen stimuleert. Daardoor kunnen mensen langer in hun eigen huis en dus wijk blijven, waardoor ook de mantelzorg dichterbij gerealiseerd kan worden. Zo dienen er bij nieuwbouw en renovatie criteria gesteld te worden aan infrastructurele aansluitingen (domotica) zodat in de toekomst extra kosten voorkomen kunnen worden.

Ook zou bij het bouwen van woningen rekening gehouden moeten worden met mogelijkheden tot het gemakkelijker herindelen van bijvoorbeeld de slaapkamers, zodat woningen snel aangepast kunnen worden voor kleinschalig wonen voor ouderen/ groepswonen.

Méér betaalbare woningen;

Verder wil Helder Helmond meer betaalbare woningen, zowel huur- als koopwoningen. Sociale woningbouw dient geen ondergeschoven kindje te worden van koopwoningen, want de behoefte is groot. Het is van belang om met nieuwbouwprojecten wijken te creëren met een diversiteit in opbouw en prijsklasse.

Helder Helmond stelt voor om als gemeente met de Helmondse corporaties een deal te sluiten zodat er een aantal betaalbare huurwoningen gebouwd gaat worden.

De gemeente Helmond zou dan de grond goedkoper moeten aanbieden. Op die manier neemt de gemeente haar verlies (op de grondprijs) in plaats van jaarlijks renteverliezen te betalen. Daartegenover staat een positieve impuls in de bouwsector.
Wij zijn voorstander van het omvormen van leegstaande kantoren aan de rand van het centrum of tegen een bestaande woonwijk, tot goedkope appartementen voor starters of studenten. Laat studenten of starters zelf meewerken aan het ombouwen van een kantoorpand, dat maakt dat ze zelf de invullingen kunnen geven hoe ze willen wonen. Het geeft ook een gevoel van eigenwaarde en men is zuiniger op de omgeving waarin men leeft.

Tevens is er behoefte aan betaalbare atelierwoningen, en aan toezeggingen voor werken aan huis en Hulp voor woningzoekenden bij het verkrijgen van een hypotheek. Wil je doorstroming krijgen, dan moeten de banken geld beschikbaar stellen. Dat gebeurt nu te weinig. De gemeente kan met garantstellingen (vangnetten) komen.

Verbetering wooncomplexen ouderen;

Helder Helmond wil graag behoud en verbetering van wooncomplexen voor ouderen. Daarnaast dienen deze betaalbaar en meer toegankelijk te zijn. Voorbeelden van woningen waar men met rollator amper binnen komt of uit de voeten kan zijn er voldoende.  Helder Helmond wil de 55+ regelingen uitbreiden om op die manier de woningen voor ouderen levensloopbestendige te kunnen maken.

Bevorderen scheefwonen;

Daarnaast is Helder Helmond geen tegenstander van het zogenoemde ‘scheefwonen’. (mensen met een goed inkomen die in huizen met een lage huur wonen).  Scheefwonen zorgt voor balans in een wijk, houdt een wijk juist sociaal in evenwicht!  Het zijn de mensen uit alle lagen van de bevolking in de eigen wijk, die zorgen voor een betrokken, breder en socialer draagvlak. Zij vormen een voorbeeld voor anderen in de wijk. Wel is het van belang om in wijken waar relatief veel sociale woningen te vinden zijn, ook een duurder segment te bouwen en omgekeerd.

Zelf mee WOZ-waarde bepalen;

Helder Helmond is voorstander van een andere aanpak van de waardebepaling van woningen.

De methode zoals die nu gehanteerd wordt is ondoorzichtig en leidt tot vele bezwaarschriften.

De WOZ-waarde-opbouw zou via internet verduidelijkt moeten worden. Huizenbezitters kunnen indien nodig, de inhoud, oppervlakte, bouwjaar, ligging en staat van het onderhoud aanpassen als die niet kloppen en eventueel andere vergelijkbare woningen kiezen en een wijzigingsverzoek indienen.

Niet slopen om te slopen;

Als er nog geen concreet nieuwbouwplan ligt, dan zoeken naar mogelijk tijdelijke herbestemming.

Braakliggende terreinen;

Braakliggende terreinen binnen Helmond is voor veel bewoners een doorn in het oog.

We vinden braakliggende terreinen ontsierend voor de stad en dus ook voor de wijken. Het geeft mensen een onaangenaam gevoel, zeker ’s avonds. Als er binnen een jaar geen concreet uitzicht is op nieuwbouw, dient de ruimte tijdelijk ingevuld te worden, bijvoorbeeld met groen. Dit moet ook opgenomen worden in de prestatieafspraken met corporaties. Zodat we niet slopen om te slopen.

Een goede aanpak na Jaren besluiteloosheid, zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat inwoners hier zelf iets mogen verbouwen totdat er een besluit genomen is om te bouwen.

NATUUR EN MILIEU; 

Een schoon en helder Helmond;

Helder Helmond wil een helder Helmond. De gemeente zou zelf het goede voorbeeld moeten geven met het onderhoud van goede groenvoorziening. Door bezuinigingen is de groenvoorziening op een lager peil gekomen dan voorheen, maar de gemeente zou bewoners kunnen stimuleren, om zelf een deel van het onderhoud in handen te nemen. Willen we dat meer mensen ook een deel van hun straat bijhouden, dan zou minstens eens per jaar in de wijken containers geplaatst moeten worden en/of een vervoersservice naar de milieustraat worden geregeld.

Wij vinden ook dat ouderen, of mensen die niet over een auto beschikken, gebruik zouden moeten kunnen maken van een ‘dienst’ die bij hen grof vuil ophaalt tegen een redelijk bedrag. Helder Helmond vindt dat er meer, en vooral continue, aandacht moet komen voor stedelijk beheer en groenvoorzieningen in de oude, bestaande wijken.

Milieustraat;

In de milieustraat kan elke Helmonder zijn grof afval kwijt. Té vaak vindt men zaken grof afval, terwijl het mogelijk via de kringloopwinkel nog een goede nieuwe bestemming kan vinden.

Helder Helmond wil dat bij de milieustraat een ‘dependance’ van de Kringloopwinkel komt, waar bij twijfel zaken kunnen worden ingeleverd, waarna medewerkers van de Kringloopwinkel kunnen beoordelen, of het hier gaat om afval, of nog te gebruiken goederen.

Duurzaam bouwen;

Bij realisatie van toekomstige nieuwbouw, willen wij dat er verantwoording plaatsvindt over welke keuzes gemaakt worden om deze gebouwen zo energieneutraal mogelijk te maken. Denk aan zonnecellen en warmte-koude opslagsystemen, maar bijvoorbeeld ook aan milieuvriendelijke manieren van fundering en materiaalgebruik. Zowel de gemeente als corporaties moeten sturend zijn in het opnemen van duurzame producten/toepassingen in hun plan van eisen/voorwaardenpakket richting leveranciers en bouwers.

Tot slot moeten opdrachtgevers nog meer bewust worden gemaakt van de voordelen van ‘het nieuwe bouwen’. Niet alleen als het gaat om energiebesparing, maar ook op het vlak van comfort, zorg en veiligheid. Modern, toekomstgericht bouwen draait wat ons betreft om goede keuzes aan de basis.

Nemen van maatregelen om vervuiling tegen te gaan.

Strengere controle op milieudelicten.

Wijzen op nieuwe vormen van energie en op subsidiemogelijkheden.

Inzetten op terugdringen gebruik plastic materialen.

Stoken houtkachels aan strengere banden.

Fietsgebruik stimuleren.

Voorlichting verbeteren.

Beter naleven ‘schoonhoud-regels’;

Helder Helmond staat voor het beter naleven van regels (met hulp van gemeente, woningcorporaties, buurtbeheerders, politie en stadswachten) die zijn opgesteld om de wijken schoon te houden. Een schonere leefomgeving maakt het waarschijnlijker dat u elkaar aanspreekt op goed gedrag. Helder Helmond wil daarbij een duidelijkere rol voor de stadswachten. Zij zullen vooral worden ingezet om te handhaven en in geval van nalatig gedrag beboeten.

Uitdagende openbare ruimte;

De openbare ruimte zou meer moeten uitdagen om het gebied te beleven, dat kan zijn door sportieve elementen toe te voegen (hinkelbaan, steptrapjes) maar ook groene speeltuinen en stadstuinen te creëren. Ook bij de keuze van aanplanting kun je een notenboom prefereren boven een lindeboom.

Dit gaat ook op voor de omgeving. We zien graag dat er rekening wordt gehouden met microbiologie;  als er gekozen wordt voor nieuwe beplanting moet er gekozen worden voor ‘eigen’ flora. Dus authentieke Brabantse bomen en plantensoorten zoals die er vroeger ook stonden in plaats van mediterrane bomen.

BZOB-bos en Varenschut;

Helder Helmond vindt dat het BZOB-bos moet blijven. Wij respecteren de afspraken van Oud-burgemeester van Elk,   gemaakt heeft met de bewoners en wijkraad van Brouwhuis.

4.HELMONDSE CULTUUR KOESTEREN;   

Helder Helmond koestert de Helmondse cultuur. En wel in de breedste zin des woords. Behoud van typische historische gebouwen maar ook het stimuleren van evenementen. Ons kanaal en omgeving in het centrum biedt ook veel mogelijkheden.  Maar ook de sport-cultuur van Helmond is uniek.” 

CULTUUR;

Koester Helmondse cultuur;

Helder Helmond is dé partij in Helmond die zich sterk maakt voor de cultuur van Helmond.

Het immateriële culturele erfgoed, zoals het Helmondse dialect, liederen en verhalen, moet behouden blijven.

Maar ook het materiële erfgoed verdient alle aandacht. Zo vinden wij dat de monumentale draaiorgels van de gemeente Helmond moeten blijven draaien!

Deze mogen niet gedemonteerd en opgeslagen worden. Het liefst zien wij dat de huidige Gaviolizaal, in een nieuw gevel-jasje word ingepast in de nieuwbouwplannen van De Waard. Maar onderzoek van verhuizing naar het graveerderij gebouw van de Vlisco kan een goede optie zijn. Dat zelfde geldt ook voor de particuliere-collectie van het Edah-museum die hier een plek zou kunnen krijgen. Dat geldt uiteraard natuurlijk ook voor het  Vlisco-museum.

Behoud kenmerkende, Helmondse, historische panden;

Als er ergens in de stad nieuwbouw gepland is, zou eerst beter bekeken moeten worden of er kenmerkende panden behouden kunnen blijven door er bijvoorbeeld omheen te bouwen. Té gemakkelijk worden nu delen van Helmond met de gum weggeveegd, terwijl zo telkens een stukje Helmondse cultuur en stadsbeeld verloren gaat. De eerder ingezette lijn van Industrieel Erfgoed is een goede start. De positieve ontwikkelingen op en nabij de Steenweg van een paar jaar geleden laten zien dat het behoud van oude panden de stad warmte geeft.

Voor Helder Helmond is het van groot belang dat de Helmondse cultuur en historie bewaard zullen blijven!  Er zal (onder anderen met behulp van het cultuur-historisch veld) eerst in kaart gebracht moeten worden welke objecten hiervoor in aanmerking komen. Daarna moeten we inzetten op behoud en/of versterking van historische gebouwen. De gemeente dient, als grondbezitter, projectontwikkelaars aan te zetten oudere, kenmerkende panden te benutten en/of te renoveren of te ontwikkelen tot functie waar behoefte aan is. Goede recente voorbeelden zijn:

-De Cacaofabriek,

-Ons nieuwe theater in de monumentale kerk aan de Wilhelminalaan, en

-Het behoud van het karakteristieke deel van de voormalige Mariaschool.

Vermarkten Cultuur;

De stad beschikt over een enorm potentieel aan organisatietalent, denk aan Kasteeltuinconcerten, Truckersday, Boerenmert van Brouwhuis, Kasteel van Sinterklaas, Drakenbootsrace, Koningsdag, Caratconcerten, UrbenDance festival enzovoort. Helmondse cultuur vermarkten! Laat vooral ook buiten Helmond weten wat er in Helmond allemaal op positief vlak gebeurt. Draag uit wat Helmond tot Helmond maakt. Dat kan zorgen voor een economische impuls.

Betere benutting van het kanaal, dat verlevendigt de stad en kan inkomsten opleveren.

Dit is een investering waard, want dit verdient zich dubbel en dwars terug in een goed imago voor de stad, vele bezoekers en niet-inwoners die geld komen besteden in onze stad. Een goede totaal-agenda van alle evenementen en activiteiten is van groot belang. Dit stimuleert de toeristische industrie en ons eigen actieve leven.

Helder Helmond wil zelfs nog een stap verdergaan! Wij denken dat het vermarkten van cultuur en (culturele) evenementen de Helmondse schatkist geen windeieren zal leggen. Sterker nog: dit zou wel eens een hoofdpunt kunnen worden van het verder recreatief in de markt zetten van Helmond.

Betere benutting Helmonds kanaal;

Het Helmondse kanaal, de knaal, is een unieke waterpartij met veel potentie, in het hart van onze stad. Menig andere gemeente kijkt hier ‘water’ tandend naar!

Ons kanaal kan veel beter worden benut, zowel economisch als recreatief.

Voor bijvoorbeeld waterfietsen in de zomer, een rondvaartboot of andere activiteiten. Zowel het Drakenboot festival en het Pannenkoekschip zijn al een aanwinst voor onze stad. De geplande (passanten/jacht) haven, aan de oever van het kanaal, bij het te realiseren havenpark moet doorgaan. Dit is een grote wens van de Helmondse inwoners, die Helder Helmond van harte ondersteunt.

Evenementen;

Helder Helmond wil nog eenvoudiger beleid waar het aanvragen betreft van vergunningen voor evenementen en horeca-initiatieven. Initiatieven wordt zo ruimte geboden zich te ontplooien

Uitgaan voor 18-minners;

De gemeente dient een stimulerende en faciliterende rol te nemen bij het organiseren van uitgaansactiviteiten voor 18-, dat zij ook een leuke avond kunnen beleven zonder alcohol!

Verder dient het Vroeg Op Stap gaan gestimuleerd te worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat ook jongeren liever eerder op stap zouden gaan, en eerder weer naar huis, dan het steeds later openblijven van horecagelegenheden.

De pilot ‘horeca open tot 4 uur’ en ‘horeca open tot 5 uur dient goed geëvalueerd te worden. Niet enkel bij de uitbaters maar ook bij de jongeren en hun ouders 

SPORT; 

Berkendonk;

Het zwemmen in de Berkendonkse Plas dient gratis te blijven. Ook als de plas straks onderdeel zou gaan vormen van een mogelijke recreatieve ontwikkeling in deze omgeving.

Zwembad;

Helder Helmond vindt dat een zwembad een basisvoorziening is. Zwembad de Wissen is al ruim 50 jaar oud en voldoet (bijna) niet meer aan de eisen van deze tijd.

Begin 2018 heeft de raad besloten dat er een nieuw zwembad zal worden gebouwd, op sportpark De Braak. Dit zal gaan gebeuren in fase twee van het in 2018 starten van de bouwplannen van Sport en Beleefcampus de Braak. Naast de nieuwbouw van het dr. Knippenbergcollege zal hier de Multi-Functionele Sport Accommodatie (MFSA)/ ‘stadion’) komen. Daarbij dient in ieder geval de toegankelijkheid voor ook minder-valide doelgroepen gewaarborgd te zijn. 

Sport toegankelijk maken voor iedereen;

Helder Helmond is voorstander van een sportief Helmond, met volop ruimte voor amateursport. Dit uitgangspunt betekent ook dat iedere Helmonder (ongeacht leeftijd of validiteit) de mogelijkheid geboden moet worden om te kunnen (blijven) sporten.

Wij willen de mogelijkheden bekijken om via gemeentewege geldelijke ondersteuning te geven aan die jongeren en volwassenen die door financiële problemen niet in staat zijn om te sporten. Tegenover deze ondersteuning zou dan een tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk moeten staan. Helder Helmond vindt JIBB (Jongeren in beweging brengen) een erg goed initiatief, dat verder uitgebreid zou mogen worden, om op die manier nog meer jongeren te kunnen bereiken.

Behoud kegelbanen;

Kegelen, een culturele sport, een sportieve cultuur. Helder Helmond vindt dat de kegelbanen eigenlijk in de voormalige Citysporthal dienen te blijven. Het is volgens ons heel goed mogelijk deze banen te integreren in de nieuwbouw op de te behouden parkeergarage. Al jaren maken wij ons sterk voor behoud van de kegelbanen. Een heel belangrijke groep gebruikers zijn mensen met een verstandelijke en lichamelijke  beperking! Helder Helmond wil dat er een structurele oplossing komt, zodat deze 100-jarige sportvereniging ook bij het volgende jubileum nog bestaat.

5.INTEGREREN IS AANPASSEN.  

Helder Helmond vindt dat je alleen samen van Helmond een sociale stad maakt. Dat kan alleen als we integreren door aan te passen, door mee te doen. Normen en waarden zijn daarbij van wezenlijk belang! Daarbij past ook dienstbaarheid aan de samenleving waarbij vrijwilligerswerk heel belangrijk is. Ook de maatschappelijke stages willen wij blijven stimuleren.”

Benadrukken eigen verantwoordelijkheid voor leefomgeving;

De samenleving zijn we allemaal. Het lijkt een dooddoener, maar het is wel zo. Ieders inzet is belangrijk. Wij willen ieders inzet letterlijk nemen. Inwoners van de stad zouden meer hun eigen verantwoordelijkheid mogen/moeten nemen op allerlei vlakken. Je hebt als bewoner rechten, maar ook plichten. U bent zelf heel goed in staat zélf invloed uit te oefenen op de leefbaarheid van uw omgeving.

We vinden dat de politiek, samen met corporaties en wijkbeheerders, mensen erop zouden moeten/mogen wijzen, hoe zij met hun wijk kunnen omgaan, en wat voor positieve bijdrage zij de stad en daarmee zichzelf kunnen bieden. Hetzij als betrokkene of vrijwilliger bij een vereniging, stichting of school, hetzij door de eigen woonomgeving ‘helder’ te houden. Het gaat ons om stimuleren, niet om te verplichten en te sanctioneren. De taak is aan de gemeente om dit te stimuleren, bijvoorbeeld om  vrijwilligers  te ondersteunen met ruimte of ontlasten van administratief werk.

Stimuleren uitbreiding sociale activiteiten;

Samenleving is ook wijkwerk, jeugdmiddagen, kaartclubjes, buurthuizen, kerk, school.  Wijk- en buurthuizen zouden een bredere doelgroep aan moeten spreken. Welke? Dat verschilt per wijk. De uitstraling van de Wijkhuizen moet in élke wijk aantrekkelijk zijn.

We verwachten dat alle wijkhuizen hun activiteiten uitbreiden door de samenwerking aan te gaan met verenigingen, scholen en andere groepen. Bestaande en nieuwe wijkhuis-bredescholen zijn hiervan een goed voorbeeld. Het aantal bezoekers en activiteiten is daarbij mede bepalend voor de hoogte van de subsidie.

Wij willen u helpen om goed gedrag en saamhorigheid te stimuleren, bijvoorbeeld door initiatieven als buurtfeesten en andere activiteiten te steunen. Als je iets wilt organiseren is het wiel vaak al door iemand anders uitgevonden. Die kennis zou je met elkaar moeten kunnen delen. Wanneer u daarbij een steuntje in de rug nodig heeft, dient de gemeente hierin faciliterend te handelen. Dit gaat niet alleen op voor bewoners, ook voor organisaties en dergelijke.

Bestaande buurtverenigingen dienen te worden/blijven gekoesterd. Initiatieven voor nieuwe buurtverenigingen dienen te worden gestimuleerd. Zij zijn goed voor de sociale samenhang van een buurt als onderdeel van een wijk.

Het functioneren van de wijkraden dient tegen het licht te worden gehouden. Zij voorzien nadrukkelijk in een behoefte. Zeker waar het gaat om de communicatie tussen politiek en inwoners. Toch lijkt het steeds moeilijker om de wijkbewoner betrokken te krijgen bij zijn wijk, en lijken wijkraden soms een eigen koers te varen; de gemeente dient hier oog voor te hebben en de wijkraden voldoende ondersteuning te bieden om hun taak goed te vervullen.

Problemen multiculturele samenleving serieus nemen;

Integreren is aanpassen! Helder Helmond durft te stellen dat de zorgen die bij een steeds groter wordende groep mensen bestaat rondom het wel of niet functioneren van de multiculturele samenleving serieus genomen dienen te worden. Zonder daarbij op de onderbuikgevoelens te willen inspelen. Het verstaan en spreken van de Nederlandse taal bevordert de nodige communicatie onderling, en verkleint de afstand naar de arbeidsmarkt. Alle inwoners zijn Helmondse. En Helmond is van alle Helmonders. Zorg dat je hart voor Helmond maar ook voor Helmondse hebt. Dat is de beste basis voor een goede samenleving. Samen voor ons Helmond.

Benadruk het goede dat plaatsvindt;

Heeft u, net als wij, hart voor Helmond en Helmonders?  Vindt u ook dat de eigenheid van Helmond uitgangspunt moet zijn voor het beleid?  Helder Helmond streeft naar activiteiten die onze identiteit benadrukken en versterken. Identiteit in activiteiten, maar ook in uiterlijk van straten. Straatnamen in nieuwe wijken zouden meer moeten verwijzen naar historie of omgeving. Wij zetten ons blijvend in om in de toekomst zoveel mogelijk deze Helmondse identiteit te behouden en uit te dragen.