Huishoudelijk Reglement

 

 
 

Het Huishoudelijk reglement van Helder Helmond is een aanvulling op de statuten van de vereniging Helder Helmond d.d. 17 oktober 2005.

Het reglement is bij de aansluiting van Helmond Actief bij Helder Helmond vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van Helder Helmond d.d. 21 januari 2021.

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen
 • Artikel 1 – Aanduiding partij

Volgens de statuten draagt de vereniging de naam “Helder Helmond”.

 • Artikel 2 – Begrippen

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

·         Politieke Partij: Helder Helmond

·         Bestuur: het bestuur van Helder Helmond gekozen door de ALV.

·         Dagelijks bestuur: voorzitter, penningmeester en secretaris. Penningmeester of secretaris kan tevens vicevoorzitter zijn.

·         De algemene vergadering ALV: algemene ledenvergadering van Helder Helmond. Minimaal eenmaal per jaar.

·         Verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar

·         Fractie: de raadsleden en de burgercommissieleden tezamen.

·         Steunfractie: leden van Helder Helmond die door de fractie zijn gevraagd om hen op grond van expertise te steunen.

·         Commissie: een door bestuur ingestelde commissie met speciale adviesopdracht zoals bijvoorbeeld de kascontrolecommissie, programmacommissie en kandidatencommissie.

·         Erelid: een lid dat door de ALV op advies van het bestuur benoemd is tot erelid vanwege uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging.

 

 

Hoofdstuk 2 – Leden, aspirant-leden en donateurs
 • Artikel 3 – Aanmelding, opzegging, afwijzing en uitschrijving

1.       Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk, per mail of mondeling bij het secretariaat van Helder Helmond. Door de aanmelding als lid geeft men impliciet te kennen in te stemmen met het beginsel­programma, de statuten en het huishoudelijk reglement van Helder Helmond. Gevraagd zal worden het aanmeldformulier (website) in te vullen.

2.       Het bestuur beoordeelt of het lidmaatschap verleend kan worden.

3.       Bij het niet toekennen van het lidmaatschap worden de redenen hiervan vermeld en wordt gewezen op de beroepsmogelijkheid overeenkomstig artikel 6 lid 4 van de statuten.

4.       Voor het overige is opzegging van het lidmaatschap geregeld in de statuten

 

Artikel 4 – Donateurs

Donateurs zijn degenen die zich als zodanig hebben aangemeld bij het secretariaat van Helder Helmond.  Aan het donateurschap kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Hoofdstuk 3 – Bestuur en commissies
 • Artikel 5 – Taken van het bestuur

1.         Informeren van en het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden.

2.         Toezien op de fractie die conform partij(verkiezings)programma dient te handelen.

3.         Mede bevorderen van contacten tussen inwoners en Helder Helmond politici.

4.         Zorgdragen voor het opstellen van het verkiezingsprogramma door tijdig een programmacommissie te benoemen en het conceptprogramma ter besluitvorming voor te leggen aan de ALV.

5.         Zorgdragen voor het tijdig opstellen van een kandidatenlijst, overeenkomstig het advies van de kandidatencommissie voor te leggen aan de ALV en de door de ALV goedgekeurde kandidatenlijst tijdig in te leveren bij het hoofdstembureau.

6.         In politieke kwesties, die in het verkiezingsprogramma niet waren voorzien, adviseren op initiatief van de fractie.

7.         Bevorderen van de ondersteuning van de fractie bij haar taak­uitoefening.

8.         Werven van kandidaten voor bestuursfuncties en te formeren commissies.

 

 • Artikel 6 – Toetreden tot en aftreden uit bestuur

1.       Een bestuur dat door vacatures niet voltallig is, behoudt zijn bevoegdheden tot aan de bestuursverkiezing tijdens de eerstvolgende ALV.

2.       Het bestuur voorziet in een rooster van aftreden conform statuten.

3.       Tenminste een van de raadsleden is toegevoegd lid van het bestuur. Hij/zij kan geen lid zijn van het dagelijks bestuur. Ingeval meerdere raadsleden tevens bestuurslid zijn, mogen ze gezamenlijk geen meerderheid vormen in het bestuur.

 • Artikel 7 – Bestuur vacatures en kandidaten

1.       In een tussentijds ontstane vacature in het bestuur, wordt middels een verkiezing in de eerstvolgende ALV voorzien voor de overige zittingstermijn van diegene wiens plaats wordt vervuld.

2.       Het bestuur kan via de agenda voorstellen doen voor kandidaten aan de ALV. De leden kunnen tot 7 dagen voor de vergadering kandidaten stellen of wijzigingsvoorstellen indienen.

3.       Een aftredend bestuurslid blijft in overleg met het zittend bestuur zijn werkzaamheden waarnemen tot het nieuwgekozen bestuurslid zitting heeft genomen.

 

 • Artikel 8 – Vergaderfrequentie

1.       Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of drie leden van het bestuur dat nodig vinden, maar tenminste viermaal per kalenderjaar.

2.       Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden van het dagelijks bestuur dit nodig vinden.

3.       Indien een van de leden de bestuursvergadering wil bezoeken dient men twee weken voorafgaande aan de bestuursvergadering een schriftelijk verzoek in te dienen, waarbij het belang van het bijwonen van de bestuursvergadering kenbaar wordt gemaakt. Om de eerstvolgende vergadering bij te wonen heeft men toestemming nodig van ten minste drie bestuursleden.

4.       Het bestuur stuurt agenda en notulen naar de fractie die vrij is aanwezig te zijn bij de vergaderingen. Tenminste 2x per jaar overleggen het voltallige bestuur en de voltallige fractie samen over het beleid en de uitvoering ervan van zowel de vereniging als de fractie.

5.       Voor het nemen van geldige besluiten moet minstens de helft plus 1 van het aantal bestuursleden aanwezig zijn in de (digitale) vergadering. Bestuursleden die tevens raadslid zijn mogen daarbij geen meerderheid vormen.

 • Artikel 9 – Voorzitter en bij vervanging de vicevoorzitter

1.       De voorzitter leidt de vergaderingen (bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen) en regelt de orde van werkzaamheden. Hij/zij draagt zorg voor en ziet toe op de juiste uitvoering van de door het bestuur of de ALV genomen besluiten. Hij vertegenwoordigt het bestuur, tenzij het bestuur anders is overeengekomen.

2.       De voorzitter initieert activiteiten die het bestaansrecht van de partij onderschrijven, waaronder het regelmatig contact zoeken met de inwoners.

3.       De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door de vicevoorzitter.

 • Artikel 10 – Secretaris

1.       De secretaris draagt zorg voor: de uitnodigingen, het opstellen van de agenda’s en het opmaken van de notulen van de ALV en van de vergaderingen van het bestuur en van het dagelijks bestuur.

2.       De secretaris is belast met de overige administratieve taken waaronder het voeren van correspondentie, het bijhouden van een archief en het opstellen van de (concept) jaarverslagen van de vereniging.

3.       De administratie dient op eerste aanvraag toegankelijk te zijn voor elk van de andere bestuursleden

 • Artikel 11 – Penningmeester

1.       De penningmeester is belast met het financiële beheer van de vereniging. Hij voert de financiële administratie, stelt jaarlijks een ontwerpbegroting op alsmede een verantwoording over het financiële beheer in het voorafgaande kalenderjaar en een overzicht waaruit de vermogenspositie van de vereniging blijkt.

2.       Hij richt zijn administratie zo in dat daaruit op elk moment inzicht kan worden geboden in de financiële handelingen.

3.       De penningmeester draagt zorg voor tijdige inning van de jaarlijkse bijdragen en informeert bij het bestuur over de stand van zaken dienaangaande. De penningmeester houdt de ledenadministratie bij en wel op zodanige wijze dat van elk lid zichtbaar is op welk tijdstip diens lidmaatschap is aanvaard of geëindigd. Zijn administratie dient op eerste aanvraag toegankelijk te zijn voor elk van de andere leden van het bestuur en van de kascontrolecommissie.

4.       De penningmeester legt de ALV een voorstel voor tot vaststelling van de contributie in het volgende verenigingsjaar.

 • Artikel 12 – Externe deskundigen

1.       Bestuur en dagelijks bestuur kunnen zich voor specifieke taken laten bijstaan door externe deskundigen.

2.       Op verzoek van het bestuur of het dagelijks bestuur kunnen zij vergaderingen bijwonen en daar het woord voeren, maar zij hebben geen stemrecht.

 • Artikel 13 – Kascontrolecommissie

1.       De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden die de taken van voorzitter en secretaris onderling verdelen. Zij worden tijdens de ALV uit de leden gekozen en hebben een zittingstermijn van twee jaar, waarbij uit oogpunt van continuïteit jaarlijks één nieuw lid wordt gekozen. De ALV kiest tevens een (1) plaatsvervanger. Leden van het bestuur kunnen niet tevens lid of plaatsvervangend lid van de kascontrolecommissie zijn.

2.       Zo vaak als zij dit nodig oordeelt, doch ten minste een keer per jaar controleert zij de boeken, bescheiden en middelen van de penningmeester, beoordeelt de inrichting van de administratie en de conceptjaarrekening. De commissie houdt aantekening van haar verrichtingen en legt verantwoording af in de ALV.

3.       Aan de kascontrolecommissie wordt door de penningmeester in het eerste kwartaal de concept- jaarrekening van de vereniging aangeboden. De penningmeester initieert een bijeenkomst hierover samen met de kascontrolecommissie.

4.       Over zijn bevindingen rapporteert de commissie aan de ALV.

5.       Gehele goedkeuring van de rekening en verantwoording door de ALV strekt tot decharge van de penningmeester.

6.       Slechts voorwaardelijke decharge wordt aan de penningmeester verleend als naar het oordeel van de ALV de kascontrolecommissie om nader advies verzocht dient te worden omtrent één of meerdere onderdelen van de rekening en verantwoording van de penningmeester.

 

Hoofdstuk 4 – Algemene ledenvergadering (ALV)
 • Artikel 14 – Algemene bepalingen ALV

1.       De ALV worden geleid door de voorzitter of vicevoorzitter.

2.       De voorzitter draagt er zorg voor dat ten minste alle onderwerpen die volgens de statuten en het huishoudelijk reglement op een ALV aan de orde moeten komen, worden behandeld.

3.       Ieder stemgerechtigd lid kan het bestuur tot zeven dagen voor de vergadering schriftelijk voorstellen doen ter behandeling op de ALV.

4.       De ALV beslist vervolgens over het inwilligen van deze verzoeken al dan niet voorzien van een advies van het bestuur.

 • Artikel 15 – Extra vergadering in verkiezingsjaar

1.       In het jaar voorafgaande aan gemeenteraadsverkiezingen schrijft het bestuur extra ALV’s  uit waarin o.a. een verkiezingsprogramma wordt vastgesteld en waarin beslist wordt over de kandidaatsstelling namens Helder Helmond.

2.       Deze vergaderingen dienen te worden gehouden op een zodanig tijdstip dat de leden wezenlijk invloed kunnen uitoefenen op het verkiezingsprogramma en op de samenstelling van de kandidatenlijst, zonder dat de wettelijke termijnen voor kandidaatsstelling bij verkiezingen daardoor worden overschreden. Zie verder hoofdstuk 6 – Verkiezingen/Kandidatenlijst en hoofdstuk 7 – Verkiezingsprogramma.

 • Artikel 16 – Stemming

1.       Een stemming is slechts geldig in een reglementair belegde (digitale) vergadering.

2.       Aan een stemming kan uitsluitend worden deelgenomen door de stemgerechtigde leden die in de ALV persoonlijk aanwezig zijn en aan hun plicht tot het betalen van de contributie hebben voldaan. Ieder die stemgerechtigd is en contributie heeft voldaan kan conform statuten artikel 13 lid 1 een ander stemgerechtigde schriftelijk volmachten een stem uit de brengen.  Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

3.       Donateurs hebben geen stemrecht, maar mogen wel deelnemen aan de beraadslagingen.

4.       Behalve over onderwerpen die daarvan op grond van de statuten zijn uitgesloten, wordt beslist bij meerderheid van stemmen.

5.       Over personen wordt schriftelijk gestemd tenzij alle aanwezige stemgerechtigde leden akkoord gaan met de voorzitter om per acclamatie te stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een stemgerechtigd lid gemotiveerd verzoekt de stemming schriftelijk te houden.

6.       Voor elke schriftelijke stemming wordt een stembureau gevormd, bestaande uit ten minste twee stemgerechtigde leden, aan te wijzen door de voorzitter.

7.       Bij het openen der stembriefjes en de vaststelling van het stemresultaat mogen degenen die gerechtigd waren aan de stemming deel te nemen aanwezig zijn.

8.       Blanco stemmen en niet correct ingevulde stembriefjes tellen niet mee bij het vaststellen van de uitslag.

9.       Bij het staken der stemmen wordt het desbetreffende voorstel – indien mogelijk, ter beoordeling door de voorzitter – aangehouden tot de volgende ALV. Is aanhouden van het voorstel niet mogelijk of staken op de volgende vergadering de stemmen weer, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

10.   Voor de stemming voor de kandidatenlijst stelt dit huishoudelijk reglement nadere richtlijnen in Artikel 23 en 25.

 

Hoofdstuk 5 – Financiën
 • Artikel 17 – Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

 • Artikel 18 – Contributie

1.       Alle leden met uitzondering van ereleden en leden < 18 jaar betalen jaarlijks contributie aan de penningmeester van Helder Helmond voor 1 april.

 

2.       De contributie wordt vastgesteld door de ALV  voorafgaande aan het contributiejaar, dat loopt van I januari tot en met 31 december.

3.       Leden die zijn toegetreden voor 1 juli betalen de gehele contributie voor dat verenigingsjaar. Leden die zijn toegetreden op of na 1 juli betalen de helft van de contributie voor dat verenigingsjaar. Leden die op of na 1 november toetreden zijn over het lopende verenigingsjaar geen contributie verschuldigd.

4.       Leden die contributie verzuimen te betalen krijgen tweemaal een herinnering toegezonden binnen een periode van 3 maanden. Ingeval van wanbetaling zal een lid door het bestuur worden geschorst en bij herhaling geroyeerd.

5.       Voor de leden die tevens deel uitmaken van de gemeenteraad of (mede) op voor­dracht van Helder Helmond zijn gekozen of benoemd in een andere functie of ambt waaraan een gelde­lijke beloning is verbonden wordt door het bestuur in overleg met de fractie een afdracht aan de verenigingskas vastgesteld in het jaar voorafgaande aan de verkiezingen en zijn, tenzij zwaarwegende redenen tussentijdse bijstelling vragen, geldend voor de komende vier jaren. Zie hiervoor – Voorwaarden voor kandidatuur.

 

Hoofdstuk 6 – Verkiezingen/Kandidatenlijst

 

 • Artikel 19 – Kandidatencommissie

1.       De kandidatencommissie is belast met het a) adviseren aan de ALV over een lijsttrekker uiterlijk 15 september voorafgaand aan een verkiezingsjaar, b) het samenstellen van de ontwerplijst van kandidaten voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen uiterlijk een maand voorafgaand aan een verkiezingsjaar en c) adviseren aan bestuur en fractie over mogelijke wethouders kandidaten.

2.       De kandidatencommissie wordt op voorstel van het bestuur circa een jaar vóór de verkiezingen ingesteld door de ALV en bestaat uit 3 stemgerechtigde leden, waarvan 1  bestuurslid. Leden van de kandidatencommissie kunnen zich niet kandidaat stellen op een verkiesbare plaats. De ALV kiest tevens twee plaatsvervangende commissieleden.

3.       De kandidatencommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. De commissie vergadert zoveel mogelijk voltallig. Bij langdurige absentie van een of meerdere leden wordt de commissie aangevuld met een of twee plaatsvervangende leden.

4.       De kandidatencommissie vraagt en zoekt potentiële lijsttrekkers en heeft selectiegesprekken met hen. Op basis daarvan adviseert de commissie aan het bestuur. Het bestuur laat een of meerdere kandidaten die zich in een extra ALV – uiterlijk 15 september voorafgaande aan het verkiezingsjaar – presenteren en vervolgens wordt een lijsttrekker gekozen door de leden.

5.       De gekozen lijstrekker is na zijn/haar verkiezing lid van de kandidatencommissie.

6.       De kandidatencommissie vraagt en zoekt potentiële kandidaten en heeft met alle kandidaten selectiegesprek(ken).

7.       De ontwerplijst kandidaten wordt uiterlijk een maand voor de datum van indiening van de kandidatenlijst ingevolge de Kieswet ter goedkeuring aan de ALV aangeboden.

8.       Na de verkiezingen heeft de kandidatencommissie mede tot taak om de fractie te adviseren over potentiële wethouders kandidaten.

 • Artikel 20 – Samenstelling en omvang kandidatenlijst

1.       De samenstelling van de kandidatenlijst. Er wordt gestreefd naar tenminste een nieuwkomer bij de eerste vier kandidaten op de lijst en bij voorkeur 3 nieuwkomers in de top 10. Het begrip nieuwkomer wordt daarbij omschreven als iemand die voorheen nog geen raadslid was.

2.       Voorts dient de fractie Helder Helmond een goede afspiegeling te zijn van de inwoners in de stad, bij voorkeur met (een) vertegenwoordiger(s) uit iedere wijk.

3.       Het streven is om op de kandidatenlijst zoveel mogelijk kandidaten te plaatsen, die allen door de kandidatencommissie geschikt zijn bevonden.  

 • Artikel 21 – Voorwaarden voor kandidatuur

1.       Uitsluitend leden van Helder Helmond kunnen namens Helder Helmond kandidaat gesteld worden voor een lidmaatschap van de gemeenteraad, voor een raadscommissie of een wethouderszetel.

2.       Zij moeten voldoen aan de eisen die de wet aan hun kandidatuur stelt inclusief het overhandigen van een VOG (Verklaring omtrent goed gedrag).

3.       Leden die zich kandidaat stellen voor een verkiesbare plaats geven daarmee tevens blijk van beschikbaarheid voor het lidmaatschap van de gemeenteraad.

4.       Diegenen die plaats nemen op de kandidatenlijst aanvaarden bij zittingname in de gemeenteraad de plicht tot jaarlijkse afdracht aan de verenigingskas zoals verwoord in Artikel 18 lid 5.

 • Artikel 22 – Beoordeling raads- en commissieleden

Ten einde bij te dragen aan een weloverwogen samenstelling van de ontwerplijst, stelt het bestuur tijdig een schriftelijke beoordeling op over het functioneren van de fractie, daaronder begrepen hen die namens Helder Helmond zitting hebben in de gemeenteraad, raadscommissies of college. Dit gebeurt op basis van de voortgangsgesprekken die (een delegatie van) het bestuur tweemaal per jaar met elk raadslid, elk commissielid en de Helder Helmond wethouder(s) heeft. Het uitgangspunt bij deze beoordeling is het beginselprogramma van Helder Helmond en de mate waarin betrokkene zich heeft ingespannen om de onderdelen van het verkiezingsprogramma te realiseren. Tevens geeft het bestuur daarbij aan welke personen, naar haar oordeel, zodanig hebben gefunctioneerd dat zij opnieuw namens Helder Helmond kandidaat gesteld kunnen worden. Deze beoordeling wordt aan de kandidatencommissie overhandigd, die deze dient te gebruiken bij het opstellen van de ontwerplijst.

 • Artikel 23 Lijstrekker advies en stemming

1.       De kandidatencommissie roept tijdig, uiterlijk 9 maanden voor de datum van indiening van de kandidatenlijst ingevolge de kieswet, potentiële lijstrekkers op zich te melden en werft ook zelf actief.

2.       Kandidaat-lijsttrekkers die door de kandidatencommissie geschikt bevonden worden, worden een maand voor de ALV waarin de lijsttrekker wordt gekozen via het bestuur bekend gemaakt aan de leden.

3.       Tijdens de ALV presenteren de kandidaat lijstrekkers zich en wordt er gestemd. Stemrecht conform artikel 16 lid 2.  

4.       Een lijstrekker wordt gekozen met minimaal 50% +1 van de stemmen. Indien meer dan twee kandidaten zich presenteren en er is geen kandidaat die bij stemming de drempel haalt, valt de laagst scorende kandidaat af en wordt vervolgens opnieuw gestemd tussen de overblijvende kandidaten totdat een kandidaat de drempel haalt.

 • Artikel 24 – Ontwerplijst kandidaten

1.       De kandidatencommissie stelt een ontwerplijst samen en biedt deze in overleg met en via het bestuur ter stemming aan de ALV.

2.       De kandidaatstellingsperiode wordt tijdig schriftelijk aan alle leden van Helder Helmond bekend gemaakt en begint uiterlijk 6 maanden voor de datum van indiening van de kandidatenlijst ingevolge de kieswet. Alle stemgerechtigde leden worden uiterlijk vier maanden voor de verkiezingen schriftelijk uitgenodigd zich kandidaat te stellen, met inachtneming van de hieraan verbonden voorwaarden. De kandidatencommissie stelt vervolgens een ontwerplijst op.

3.       Alle kandidaten op de ontwerplijst zijn door de commissie gescreend en geschikt bevonden en in principe verkiesbaar.

4.       De kandidaten zijn op de ontwerplijst in volgorde gerangschikt op basis van kwaliteit en de bereidheid om in de raad zitting te nemen daarbij rekening houdende met de gewenste afspiegeling.

5.       De kandidatencommissie dient alle leden die zich kandidaat hebben gesteld te melden of ze zijn geplaatst en op welke positie hij/zij zal worden geplaatst op de ontwerplijst.

6.       De kandidatencommissie biedt deze lijst tijdig voor de ALV waarin de ontwerp kandidatenlijst in stemming wordt gebracht via het bestuur aan de ALV ter stemming aan.

 • Artikel 25 – Stemming kandidatenlijst

1.       De vaststelling van de kandidatenlijst geschiedt door het in stemming brengen van de ontwerplijst op een daartoe speciaal belegde besloten ALV. Het vaststellen van de lijst door de ALV dient plaats te vinden uiterlijk één week voor de datum van indiening van de kandidatenlijst ingevolge de Kieswet.

 

2.       De vaststelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen geschiedt door stemming per plaats, te beginnen bij de tweede plaats op de lijst, tenzij de ALV besluit de gehele lijst volledig te accepteren, omdat er geen tegenkandidaten zijn of wijzigingen voorgesteld zijn.  Stemrecht conform artikel 16 lid 2. 

3.       Voorafgaand aan de stemming geeft de voorzitter van de kandidatencommissie een toelichting op elke verkiesbare plaats van de ontwerplijst.

4.       Op verzoek van aanwezige stemgerechtigde leden kan van kandidaten op een verkiesbare plaats worden verlangd dat zij zich aan de ALV presenteren. Eventuele tegenkandidaten worden eveneens in de gelegenheid gesteld zich voorafgaand aan de stemming aan de ALV te presenteren.

5.       Voor een plaats zijn kandidaat degene die op de ontwerplijst voor deze plaats wordt voorgesteld en degenen die als tegenkandidaten zijn voorgesteld. Tegenkandidaten kunnen zijn diegenen die op de ontwerplijst op een lagere plaats zijn voorgesteld, dan wel kandidaten die niet vermeld staan. Indien geen tegenkandidaten voorgesteld worden, wordt de voor die plaats voorgestelde kandidaat bij acclamatie verko­zen verklaard, zonder dat stemming kan worden verlangd. Indien een tegenkandidaat verkozen wordt verklaard, schuiven de voor de betrokken plaats op de ontwerplijst voor­gestelde kandidaat en de daaropvolgende kandidaten op naar de telkens volgende lagere plaats op de ontwerplijst. Over deze volgende plaats kan vervolgens wederom worden gestemd, indien zich hiervoor ter vergadering tegenkandidaten opwerpen.

6.       Indien een tegenkandidaat gekozen wordt die niet op de ontwerplijst staat vermeld is de plaatsing onder voorbehoud van een positief advies van de kandidatencommissie die een screening en beoordeling VOG zal uitvoeren.

7.       Indien in de eerste ronde van stemming geen van de kandidaten, waarover op dat moment wordt gestemd, een meerderheid behaalt, vindt een tweede ronde plaats tussen de personen die als eerste gelijk zijn geëindigd. Indien ook in de tweede ronde geen van de kandidaten een meerderheid behaald, wordt het voorstel van de kandidatencommissie overgenomen en behoudt de oorspronkelijke kandidaat zijn plaats op de ontwerplijst.

 • Artikel 26 – Inlevering kandidatenlijst bij hoofdstembureau

Het bestuur draagt er zorg voor dat de aldus vastgestelde lijst, voorzien van alle gegevens die de kieswet vraagt, namens Helder Helmond, op het daartoe in de wet gestelde tijdstip bij het hoofdstembureau wordt ingeleverd.

 

 

Hoofdstuk 7 – Verkiezingsprogramma
 • Artikel 27 – De programmacommissie

1.       De programmacommissie (PC) is belast met het opstellen van het conceptverkiezingsprogramma van Helder Helmond voor de eerstvolgende raadsperiode. Dit conceptverkiezingsprogramma wordt ter goedkeuring aan de ALV aangeboden.

2.       De PC wordt op voorstel van het bestuur circa een jaar voor de verkiezingen ingesteld door de ALV en bestaat uit 5 stemgerechtigde leden, waaronder in ieder geval een bestuurslid en een lid van de fractie. De ALV kiest tevens twee plaatsvervangende leden.

3.       De PC kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. De commissie vergadert zoveel mogelijk voltallig.  Bij langdurige absentie van een of meerdere leden wordt de commissie aangevuld met een of twee plaatsvervangende leden.

4.       De PC verdedigt het conceptprogramma in de ALV en geeft haar visie op amendementen die door de ALV op het concept worden ingediend.

5.       Nadat het verkiezingsprogramma door de ALV is vastgesteld eindigt de taak en wordt de PC opgeheven.

 • Artikel 28 – Uitgangspunten verkiezingsprogramma

Bij het opstellen en presenteren van het conceptverkiezingsprogramma gelden de volgende uitgangs­punten:

1.       Als voornaamste aandachtspunten dienen de jongste ontwikkelingen in politiek en samenleving, alsmede de voorzienbare ontwikkelingen op een termijn van tenminste vier jaar, steeds getoetst aan de grondbeginselen van Helder Helmond. Als bronnen raadpleegt de PC o.a. bijdragen dienaangaande uit de fractie en het bestuur.

2.       Ieder lid kan onderwerpen indienen bij de PC.

3.       De PC gaat in principe uit van het politiek-wenselijke en niet vanuit het plaatselijk-haalbare.

4.       Indien binnen de PC geen overeenstemming wordt bereikt over een of meer punten in het conceptverkiezingsprogramma, worden de varianten – in de volgorde die de meeste steun heeft verkregen – als zodanig opgenomen in het concept, toegelicht in de ALV en ter beoordeling voorgelegd aan de leden.

5.       De PC draagt er zorg voor dat het conceptverkiezingsprogramma, via het bestuur, tijdig aan de leden kan worden aangeboden.

 • Artikel 29 – Vaststelling verkiezingsprogramma

1.       De concepttekst dient één maand voor de ALV in het bezit te zijn van de leden.

2.       Amendementen moeten schriftelijk worden ingediend en dienen de commissie uiterlijk 2 weken voor de ALV te hebben bereikt.

3.       Wanneer het amendement een toe- of tussenvoeging bij, dan wel een weglating van de bestaande tekst betreft, dient eerst de juiste passage in de bestaande tekst te worden aangegeven en vervolgens de voorgestelde wijziging.

4.       In de ALV dient ieder lid, bij voorkeur digitaal, te kunnen beschikken over de volledige tekst van de ingediende amendementen.

5.       Amendementen mogen door de indieners tijdens de ALV worden toegelicht, becommentarieert door de PC en vervolgens in stemming gebracht.

6.       Het vaststellen van het verkiezingsprogramma door de ALV dient plaats te vinden uiterlijk één week voor de datum van indiening van de kandidatenlijst ingevolge de Kieswet.

 

 

Hoofdstuk 8 – Fractiereglement
 • Artikel 30 – Fractieleden

1.       De leden van de fractie kiezen uit hun midden een voorzitter, die de fractievergaderingen leidt en het algemene aanspreekpunt van de fractieleden is en een vicevoorzitter.

2.       Bij ontstentenis van de voorzitter vervangt de vicevoorzitter.

3.       De leden van de fractie kiezen een secretaris, die verantwoordelijk is voor het notuleren van de vergaderingen en in overleg -met onder andere de voorzitter- de fractievergaderingen voorbereidt. De fractiesecretaris is in beginsel een lid van de fractie.

4.       De leden van de fractie kiezen uit hun midden een fractiepenningmeester, die verantwoordelijk is voor het beheer en de verantwoording van het fractiebudget.

5.       In onderling overleg wordt bepaald, wie welke aandachtsgebieden in portefeuille neemt en hoe de plaatsvervanging dienaangaande is geregeld.

6.       De belangrijkste taak van de fractieleden is het uitvoeren van het verkiezings­programma van Helder Helmond in gemeenteraad en raadscommissies en daarover met leden en inwoners te communiceren.

7.       De fractie kiest samen met de bestuursvoorzitter op basis van de meest gewenste inhoudelijke ondersteuning de burgercommissieleden en steunfractie uit de leden van Helder Helmond. De fractie betrekt bij de keuze het gekregen advies van zowel het bestuur als de kandidatencommissie.

 • Artikel 31 – Fractievergaderingen

1.       De fractie vergadert zo vaak als de voorzitter of twee andere leden dit nodig vinden, doch ten minste één keer per maand. De fractievergaderingen worden zo veel mogelijk steeds op dezelfde avond van de week belegd.

2.       De fractie zorgt ervoor dat leden van Helder Helmond voldoende gelegenheid krijgen tot toegang tot de fractievergadering en hun mening mogen geven.

3.       De bestuursleden en eventuele wethouder(s) zijn welkom bij alle fractievergaderingen tenzij artikel 31 lid 6 van toepassing is. Bestuursleden en wethouder(s) hebben een adviserende stem.

4.       Het fractiebestuur kan ook externe deskundigen in adviserende zin tot deelname aan een vergadering uitnodigen.

5.       Op uitnodiging van de voorzitter of secretaris van de fractie kunnen niet-leden van Helder Helmond toegang verkrijgen tot een fractievergade­ring; de leden van de vergadering bepalen of dat verzoek wordt ingewilligd.

 

6.       Indien door de gemeenteraad is bepaald dat een onderwerp nog geheim is, bepalen de leden van de fractie of het (niet)-lid aanwezig mag blijven bij de behandeling van dit onder­werp. Een besloten fractievergadering of een besloten gedeelte van een fractievergadering is alleen toegankelijk voor fractieleden.

 • Artikel 32 – Standpuntbepaling

Met betrekking tot hun raads- en commissiewerkzaamheden nemen de leden van de fractie zoveel mogelijk gezamenlijk een standpunt in en zijn gezamenlijk en ieder individueel verantwoordelijk.

 • Artikel 33 – Contact met bestuur

1.       Leden van de fractie dienen – tenzij een wettelijke of gemeentelijke regeling hen dit niet toestaat – het bestuur van Helder Helmond alle gegevens te verstrekken die het bestuur nodig acht voor het voeren van een goed en slagvaardig beleid.

2.       Zo vaak als het bestuur van Helder Helmond dit vraagt dient de voorzitter of afzonderlijk lid van de fractie in een bestuursvergadering of een ALV verantwoording af te leggen over werkwijze of ingenomen standpunten.

 • Artikel 34 – Wethouder

Ingevolge de nieuwe Gemeentewet kan iedere politieke partij een wethouder van buiten de partij (en zelfs buiten de gemeente) kiezen (dualisme). Een wethouder van Helder Helmond zal echter altijd een lid van Helder Helmond moeten zijn/worden, waarbij het niet van belang is of die persoon op de laatste kandidatenlijst heeft gestaan. De fractie betrekt bij de keuze voor een wethouderszetel het gekregen advies van zowel het bestuur als de kandidatencommissie.

 

 

Hoofdstuk 9 – Slotbepalingen
 • Artikel 35 – Onvoorziene omstandigheden

 In die gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.